Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

 

AB „Grafobal Vilnius“ dalyvavimas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programoje, įgyvendinant 2 projektus:

1. Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) diegimas įmonėje AB „Grafobal Vilnius“.
2. AB „Grafobal Vilnius“ darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas, didinant įmonės gaminių kokybę ir darbo našumą.

Projektai iš dalies finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

1.  AEI diegimas įmonėje AB „Grafobal Vilnius“. Projektas indeksuotas Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-01-0029.

2018 metais Lietuvos ir Slovakijos akcinei bendrovei „Grafobal Vilnius“ iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto  „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ buvo suteikta 125.354,00 Eurų parama įmonėje įdiegti 0,25 MW fotovoltinę saulės jėgainę, kuri padengtų didžiąją dalį vidinio įmonės elektros energijos poreikio, tokiu būdu sumažinant įmonės elektros energijos iš centralizuotų energetinių tinklų vartojimą, kuris būtų pakeičiamas iš AEI gaunama energija.

Šiuo projektu taip pat siekiama prisidėti prie tvaresnės aplinkos kūrimo, efektyvesnio energijos panaudojimo pramoninėje veikloje bei kitų Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros 2010-2020 metų strateginių tikslų pasiekimo. Projektas įgyvendintas 2018 metų spalio mėnesį.

2. AB „Grafobal Vilnius“ darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas, didinant įmonės gaminių kokybę ir darbo našumą“. Projekto kodas Nr. 09.4.3-ESFA-T-846-01-0050.

2017 metų rugsėjo mėnesį Lietuvos ir Slovakijos akcinėje bendrovėje „Grafobal Vilnius“ pradėtas įgyvendinti 36 mėnesių trukmės projektas „AB „Grafobal Vilnius“ darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas, didinant įmonės gaminių kokybę ir darbo našumą“, iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto metu planuojama apmokyti 24 įmonės darbuotojus. Šie mokymai padės darbuotojams kelti jų kvalifikaciją, tobulins specialiąsias žinias bei įgūdžius, bus tiesiogiai susiję su jų atliekamu darbu, kasdienėmis darbo funkcijomis ir orientuoti į praktinių situacijų sprendimą. Įgyti nauji įgūdžiai padės sustiprinti įmonės pozicijas rinkoje.

Projektas yra vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinės programos 9  prioriteto  „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“. Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 metų birželio mėnuo.